Viber nyereményjáték

 • 2023.02.14.

SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

VIBER EREDMÉNY NYEREMÉNYJÁTÉK

 

 Fehérvár AV19 SC nyereményjáték

Az Fehérvár AV19 SC (székhely: 8000 Székesfehérvár, Raktár utca 1.; adószám: 18903180-2-07; a továbbiakban: Szervező) nyereménysorsolást szervez (továbbiakban: Sorsolás).

A Sorsolás keretében azon résztvevők között, akik megfelelnek a jelen szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) 1. és 2. pontjában foglalt együttes feltételeknek, a Szervező egy alkalommal kisorsol 1 db főnyereményt. A főnyeremény a következőket foglalja magába: 2 db állóhelyi belépőjegy

 1. A nyereménysorsolásban történő részvétel feltételei

A nyereménysorsolásban kizárólag az vehet részt, aki együttes feltételeknek megfelel:

 1. a) a nyereménysorsolás időpontjában 18. évét betöltött természetes személy és
 2. b) A Hydro Fehérvár AV19 Viber-csatornáján pontos végeredményt ír hozzászólásban a megadott határidőig.
 3. A Sorsoláshoz szükséges regisztráció időtartama, a játék mechanizmusa

A sorsolásban a Szervező által megadott időszakon belül kommentet elhelyező felhasználók vehetnek részt. Ezen időszak utáni időpontban beérkezett kommentek nem vesznek részt a sorsolásban.
A Szervező a Játék lezárását követően a Sorsolás feltételeinek megfelelő Játékosok beazonosításhoz szükséges adatairól listát készít elő a Sorsolás lebonyolításához.

 1. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók

Akik a játék ideje alatt a feltételeket teljesítik, kizárólag saját, valós adataikkal jogosultak részt venni a Sorsoláson. A Játék során ugyanazon résztvevő csak egy alkalommal vehet részt a sorsolásban.

A Szabályzat feltételeit nem teljesítő Játékos, illetve azon Játékos, aki csalással, valótlan adatok megadásával próbálja meg nyerési esélyét növelni, a sorsolásból kizárásra kerül, és így nem válhat a nyeremény átvételére jogosulttá, egyúttal megadott adatai reklámcélú megkeresésre nem kerülnek felhasználásra.

A résztvevők elfogadják, hogy a részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak.

 1. Sorsolás

A nyeremények kisorsolása egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik.

A nyeremények kisorsolása: A regisztrációs időszak lezárultát követő nap 16 óráig

 1. Nyeremény

A részvételi feltételeket teljesítő Résztvevők között kisorsolásra kerül 2 db állóhelyi belépőjegy

A Szervező a sorsolást követően egyezteti a nyertessel, hogy a jogszabályi előírások szerinti határidőn belül hol és milyen módon kapja meg a nyereményt.

 1. Tartalék nyertes(ek)

A Szervező 2 fő tartaléknyertest sorsol ki, akik a kisorsolás sorrendjében jogosultak az eredeti nyertes helyébe lépni.
A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg jelen

Szabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak, vagy tévesek, és ezért a sorsolásból ki kell zárni.

 1. A megnyert nyeremény készpénzre nem váltható át.
 2. Nyeremény átvételével kapcsolatos szabályok

A Szervező a sorsolást követően Szervező a Facebook-oldalán való megjelenéssel értesíti a nyertest. A kisorsolt nyereményt a Szervező a mérkőzések helyszínén, személyesen adja át.

A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével és/vagy gyámjával/gondnokával együtt jogosult.

 1. A Játékkal kapcsolatos információk

9.1. A Játékról információk a www.fehervarav19.hu oldalon találhatók.
9.2. A Játékból ki vannak zárva a Fehérvár AV19 SC, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
9.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa.

 1. A személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
  10.1.
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Szervező az adatkezelési időtartam alatt kezelje.

10.2. A sorolásban történő részvétel érdekében a Játékos kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nyertes nevét a Fehérvár AV19 SC Viber-csatornáján nyilvánosságra hozza.

10.3. További adatkezelési szabályok

a.) Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes.
Az adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás.
Kezelt adatok: a Játékosok Viberen megjelenített neve.
d.) Az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg.
e.) Az adatkezelés/tárolás időtartama
Az érintett által megadott személyes adatok kezelésének/tárolásának időtartama maximum 3 (három) hónap. f.) Tájékoztatás az érintett jogairól az adatkezelés körében
h.) Tájékoztatás az érintett panasztételi jogáról

Ön az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

i.) Tájékoztatjuk arról, hogy a személyes adat szolgáltatása nem jogszabályon és nem szerződéses kötelezettségen, hanem az Ön által adott önkéntes és tájékozott hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az adatszolgáltatás szerződés kötésének nem előfeltétele.

Tájékoztatás az érintett jogairól

Az általános adatvédelmi rendelet 15-22. cikkei szerint kérelmezheti tőlünk az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének, korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.

Székesfehérvár, 2023. február 8.